Regulamin

Regulamin

 

sklepu internetowego www.sklep.goliathgames.pl
Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.goliathgames.pl, prowadzony jest przez  AMOGETO z siedzibą w Niepołomice , 32-005 ; ZAGÓRZE 230.

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:
a. Sprzedawca – AMOGETO, prowadzący sprzedaż detaliczną towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.goliathgames.pl;
b. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.goliathgames.pl może być przy tym zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca w charakterze konsumenta, zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.), jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2007.155.1095 z późn. zm.).
c. Towar – produkt oferowany przez AMOGETO do detalicznej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.goliathgames.pl.
d. Termin otrzymania przesyłki – czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W sytuacji dokonywania płatności przelewem, do całkowitego czasu realizacji należy doliczyć również czas realizacji przelewu.
e. Dowód zakup – paragon przesłany Kupującemu wraz z zakupionym towarem, potwierdzający dokonanie zakupu, jak również każdy inny dokument w tym dowód zapłaty uprawdopodobniający zakup towaru w sklepie internetowym www.sklep.goliathgames.pl

 1. Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.
  3. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu internetowego www.sklep.goliathgames.pl
  4. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym www.sklep.goliathgames.pl, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
  5. Zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.goliathgames.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

  § 2.
  Warunki realizacji zamówienia

  1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.goliathgames.pl lub telefonicznie
  2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym www.sklep.goliathgames.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.
  3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.goliathgames.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w polskich złotych (PLN). Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia dowód zakupu (paragon)
  4. Przy każdym oferowanym towarze podana jest dostępność w magazynie. W przypadku braku dostępności towaru w magazynie klient zostanie niezwłocznie, lecz w okresie nie dłuższym niż dwa dni robocze, poinformowany o niemożności realizacji zamówienia. Klient będzie miał również możliwość zmiany zamówienia na towar dostępny. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpi przelewem bądź poprzez dotpay zwrot należności na rzecz kupującego odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  5. Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.goliathgames.pl, zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane towary, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny. Zamieszczając wszelkie dane na formularzu przez kupującego, oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o ich udostępnieniu nieograniczonemu kręgowi osób.
  Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).
  6. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca generuje wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz niezbędne instrukcje oraz dane Sprzedającego, w szczególności numer rachunku bankowego Sprzedającego, na który należy dokonać zapłaty za zamówiony towar. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści złożonego zamówienia. W przypadku stwierdzenia uzasadnionych obaw bądź wątpliwości co do jego treści oraz gdy nie są przestrzegane postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia. W takim przypadku, o ile zapłata już nastąpiła, kupującemu zostaną zwrócone wpłacone środki tytułem zapłaty ceny. W przypadku złożenia wyjaśnień okres dostawy zostanie wydłużony o okres złożenia wyjaśnień.
  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwołania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

  § 3.
  Warunki dostawy zamówionego towaru

  1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich w terminach przez nie określonych, dostępnych na stronach internetowych firm, o których mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
  2. Koszt dostarczenia towaru obciąża co do zasady Kupującego. Jednak w przypadku zamówienia na kwotę wyższą niż 99 zł brutto, koszty dostarczenia towaru obciążają Sprzedającego.
  3. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ogólny koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.
  4. W przypadku dostarczenia przesyłki niekompletnej lub uszkodzonej, kupujący w okresie nie przekraczającym dwóch miesięcy od daty odbioru przesyłki winien powiadomić o tym fakcie sprzedającego, opisując uszkodzenie przesyłki i przedstawić dowód zakupu towaru oraz przedstawić żądania w zakresie załatwienia reklamacji, a następnie na koszt sprzedającego odesłać towar niekompletny lub uszkodzony na adres:
  AMOGETO

         Zagórze 230

         32-005 Niepołomice

§ 4

Formy płatności

1. Sklep internetowy www.sklep.goliathgames.pl akceptuje następujące formy płatności:
a. przelew – Kupujący płaci za zamówiony towar przelewem na konto sprzedającego – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności, zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
b. poprzez system dotpay – Kupujący dokonuje płatności przelewem lub kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności przez portal dotpay zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
2. Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem.

§ 5.
Warunki gwarancji

1. Wszelkie towary oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.goliathgames.pl, posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski.
2. Kupujący dokonujący reklamacji towaru, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do Sprzedającego lub na adres producenta towaru na koszt Sprzedającego.
3. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Sprzedawca gwarantuje postępowanie zgodne z gwarancją, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia niezwłocznie, ale w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od daty stwierdzenia uszkodzenia.
4. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sprzedającego lub producenta danego produktu. W przypadku reklamacji Kupujący nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonych produktów z umową , zawiadomi sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji i odesłanie produktu wolnego od wad do Kupującego na koszt własny.
5. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

§ 6.
Sprzedaż konsumencka

Wskazane w treści § 6 i 7 zasady stosuje się wyłącznie do dokonywanej w zakresie działania sklepu internetowego www.sklep.goliathgames.pl sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny). W żadnym przypadku poniższe zasady nie znajdą zastosowania do sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
1. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, będącego konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności, dowodem zakupu oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego należy odesłać na adres Sprzedającego wskazany na wstępie do niniejszego Regulaminu, na koszt Sprzedającego.
3. Określając sposób rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Kupującego określonych w treści reklamacji, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień wysłania pisemnej reklamacji, w formie emaila lub na piśmie. Reklamacja winna zawierać: datę zakupu, nazwę produktu, wartość zakupu, dane Kupującego, przyczynę reklamacji, propozycję Klienta.
5. Sprzedający dokona sprawdzenia zwróconego towaru w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego dostarczenia. Sprzedający wystawi potwierdzenie odebrania towaru.
6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.

§ 7.
Odstąpienie od umowy

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu, ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu konieczne jest przesłanie przed jego upływem na adres Sprzedającego pisemnego oświadczenia.
2. Warunkiem realizacji uprawnienia, o którym mowa w pkt 1, jest przesłanie na adres Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia oświadczenia za pomocą korespondencji elektronicznej nie później niż 14 dnia (kalendarzowego) od daty doręczenia przesyłki, a w przypadku nadania w Urzędzie Pocztowym decydującym będzie data stempla pocztowego (nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki.
3. Przy realizacji uprawnień opisanych w ust. 1 i 2 Kupujący winien odesłać zwracany towar w stanie w jakim towar otrzymał od sprzedającego. W takim wypadku Koszt przesyłki ponosi sprzedający.

§ 8.
Postanowienia końcowe

1.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sklep.goliathgames.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego.
2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.sklep.goliathgames.pl wyłącznie z ważnej przyczyny oraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany regulaminu, jednakże nie krótszej niż 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej www.sklep.goliathgames.pl. Zamówienia złożone przez kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
3.Zespół sklepu internetowego www.sklep.goliathgames.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność kupującego, o czym Sprzedawca pisemnie poinformuje Kupującego.
5.Kupujący dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do bazy adresów Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz sklep internetowy www.sklep.goliathgames.pl, danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).
6.Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.sklep.goliathgames.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
7.Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych na stronie internetowej sklepu zapewnia serwis dotpay.
8.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9
Dane osobowe

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w sklepie internetowym www.sklep.goliathgames.pl oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.goliathgames.pl, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w sklepie internetowym.
2.Dane osobowe przetwarzane są przez sprzedającego.
3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez kupującego w sklepie internetowym www.sklep.goliathgames.pl a w przypadku wyrażenia przez kupującego zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną.
4.Kupujący ma dostęp do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zalogowanie.

5.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych.
Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:
Wykonania umowy o założenie konta w portalu www.sklep.goliathgames.pl
Marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail (newsletter);
Jeżeli korzystacie Państwo także z naszego sklepu internetowego, przetwarzamy Państwa dane, aby zrealizować zawieraną przez nas umowę sprzedaży i dostarczyć Państwu zamówiony towar. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać fakturę VAT, dane będziemy przetwarzać także w tym celu.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach sklepu www.sklep.goliathgames.pl podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane w ramach portalu www.sklep.goliathgames.pl przetwarzamy samodzielnie. Jeżeli jednak dokonujecie Państwo zakupów w naszym sklepie internetowym, dane przekazujemy – w zależności od wybranego przez Państwa modelu zakupu – kurierom realizującym dostawy oraz operatorom płatności dostępnych na naszej stronie. W przypadku newslettera możemy korzystać z usług innych podmiotów, realizujących jego wysyłkę na nasze zlecenie i w związku z tym przekazywać do nich Państwa dane. Nie przekazujemy natomiast danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego. 

Państwa dane przetwarzamy przez czas trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem, jeżeli dokonasz zakupu w ramach sklepu www.sklep.goliathgames.pl;
Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl